سفارش تبلیغ
صبا

گل نرگس Narcissus

پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:

گفتم ای جبرئیل تفسیر اخلاص  چیست ؟

گفت : با اخلاص کسی است که از مردم چیزی نخواهد تا خود بدان دست یابد

و هرگاه بدست آورد بدان راضی می شود

 

و اگر چیزی در دستش باقی ماند در راه خدا می بخشد

 

و چون از مردم درخواستی نکرد ،به بندگی خود در برابر خداوند اقرار نموده

 

واگر به چیزی دست یافت و بدان راضی شد

 

پس از خداوند راضی شده و خدای بزرگ نیز از او راضی است .

واگر چیزی در راه خدا بخشید در حد وثوق و اعتماد به خدای خود قرار دارد.

 

 

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

 انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه 37و38

 


پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

گفتم: تفسیر زهد چیست؟

گفت :زاهد دوست می دارد کسی را که خالقش دوست می دارد،

و دشمن می دارد کسی را که خالقش را دشمن می دارد.

 از حلال دنیا احتیاط و دوری می کند و به حرام آن اعتنا نمی نماید.

 زیرا حلال آن حساب ارد و حرامش عقاب.

بر همة مسلمانان مهر می ورزد چنان که به خود مهر می ورزد.

 از سخن [بیهوده ] خودداری می کند چنانکه از مرداری که بوی گندش بلند شده دوری می کند.

 از کالای بی ارزش دنیا و زرق و برق آن دوری می کند چنان که از آتش دوری می نماید.

که مبادا شعله اش اورا فراگیرد .

 آرزوی خود را کوتاه می سازد و مرگ او پیش چشمش مجسم است. 

سنن النبی ، استاد علامه سید محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی

 انتشارات پیام آزادی ، چاپ 1382، صفحه  37