سفارش تبلیغ
صبا

گل نرگس Narcissus

رسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم )

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ):

به اخلاق نیک آراسته گردید، که خداوند مرا به اخلاق نیک برانگیخته است.

و از اخلاقهای نیک آن است که آدمی گذشت کند از کسی که به او ستم کرده

و بخشش کند به کسی  که  او را محروم ساخته

و بپیوندد به کسی که از او بریده

و عیادت کند از کسی که او را عیادت نمی کنند.

(امالی شیخ طوسی 2/92)

 


پیامبر اعظم (ص) 1

باسمه تعالی

پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم)

در سالی که با نام مقدس پیامبر اعظم (س) نامیده شده است بر ما مسلمانان لازم است هر چه بیشتر با سیره و منش 

           این امین الهی و پیامبر وحی آشنا شویم .       

 و سعی کنیم پیامبر گونه زندگی نماییم.

به روایت دیلمی:

رسول خدا (ص) لباس خود را وصله می زد. کفش خود را می دوخت،

گوسفندان خود را می دوشید، با بردگان غذا می خورد،بر زمین می نشست،

بر درازگوش سوار می شد و دیگری را نیز تَرکِ خود سوار می کرد،

حیا مانع نمی شد که شخصاً نیازمندیهای خود را از بازار تهیه کند و خود به خانه برد،

با ثروتمند و فقیر دست می داد و دست خود را نمی کشید

 تا طرف مقابل دست خود را بکشد،

با هر کس روبرو می شد از ثروتمند و فقیر و بزرگ و کوچک سلام می کرد،

 چیزی را که به آن دعوت می شد کوچک نمی شمرد گرچه پست ترین نوع خرما بود.

 آن حضرت کم خرج ، بلند طبع، خوش معاشرت و خوشرو بود،

 همیشه لبخند بر لب داشت ولی بلند نمی خندید،

 و غمگین به نظر می رسید اما عبوس و دژم نبود .

فروتن بود اما خود را کوچک نمی نمود،

بخشنده بود اما اسراف نمی ورزید،

و نازک دل و مهربان با همه مسلمانان بود،

هرگز از روی سیری باد گلو نزد ، و هرگز دست طمع به سوی کسی نگشود.

سنن النبی ، محمد حسین طباطبایی، ترجمه حسین استاد ولی ، چاپ اول ، 1382، ص 49